Coding Class er et projekt som skal få børn og unge til at blive klar til at agere i den digitale verden, så de kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund. Det gør vi ved at lære dem at være kreative og skabende med IT.

Coding Class er skabt af en række medlemsvirksomheder i IT-Branchen og er iværksat med henblik på en fremtidig etablering af et Teknologiforståelsesfag i folkeskolen. Du kan læse mere om projektets initiativtagere her.

Vi skal skabe et engagement og en lyst hos børn og unge til at arbejde innovativt med it. Vi ønsker at bidrage til en forståelse af den bagvedliggende logik i de produkter, som de bruger til dagligt, så de kan gribe de muligheder, der findes i digitaliseringen til glæde for dem selv og for Danmark som helhed.

I samarbejde med kommuner undervises der i kodning i folkeskolen med fokus på en innovativ og kreativ proces for eleverne.

Projektet bygger på de positive erfaringer, der er draget i det frivillige projekt Coding Pirates og på erfarne kræfter herfra.

Med projektet kan vi også i Danmark begynde at drage erfaringer med computational thinking i skolen, ruste stadigt flere lærere til en ny rolle og en anden form for samspil med eleverne og begynde at give eleverne kompetencer til, at være skabende og kreative med it og kodning.

Det vil vi fordi

  • Børn skal være aktive deltagere i de stadigt mere digitale fællesskaber. Fremtiden bliver kun mere digital. Forudsætningerne for at deltage i det demokratiske samfund udvikler sig med digitaliseringen. Børn og unge orienterer sig f.eks. i stigende grad via sociale medier og søgemaskiner, der leverer det bedste bud lige netop til dig ud fra en algoritme. Eleverne skal vide, at en algoritme har fundet samfundsrelevant information til dem ud fra deres egne præferencer og demografiske forudsætninger – altså er der masser af samfundskritik, vinkler og synspunkter de ikke får at se, men som de ville se i traditionelle medier.
  • Fremtidige generationer skal være medskabere, ikke blot superbrugere. Computational thinking er en nødvendig grundlæggende faglighed for alle børn i det 21. århundrede. Ved at give eleverne en basal indsigt i computationel tænkning, hvor komplekse problemer nedbrydes til enkeltdele, der kan løses af en computer, får de grundkompetence, der kan sættes i spil i fremtidig problemløsning på tværs af alle fagområder. Det gør eleverne i stand til at være skabere af innovative løsninger, ikke kun superbrugere.
  • Børn skal rustes med kompetencer, der vil være stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet. Danmark vil i fremtiden mangle specialiseret arbejdskraft inden for IT. Det har Danmarks Vækstråd blandt andre, påpeget i deres rapport om ”Kvalificeret arbejdskraft”. Flere erhverv vil blive digitaliserede og kernekompetencen inden for erhverv som eksempelvis transport, produktion og flere videnstunge fag forskydes fra de traditionelle kompetencer til at få teknologien til at agere som den primært udførende. Det skal nutidens skoleelever klædes på til. Hvis Danmark skal bevare sin konkurrenceevne og innovationskraft skal vi fortsat have en arbejdsstyrke i Danmark, som er kompetent, som skaber nye løsninger og er med til at bidrage til samfundet som borgere og skatteydere.
  • Lærerne skal rustes til en ny rolle som facilitatorer af læringsprocesser. Forandringerne går hurtigere og hurtigere også i Folkeskolen. Det betyder, at lærerne skal formå at indtage en ny rolle, hvilket forskere har påvist at Coding Class understøtter. Læreren behøver ikke nødvendigvis være den, der er den fagligt dygtigste, men skal være i stand til at facilitere læring ved at undersøge sammen med eleverne og ved at lade elevernes forskellige kompetencer komme i spil.  Læreren skal lære eleverne at lære selv gennem en undersøgende tilgang.

Se videoer om Coding Class her

Udforsk IT-Branchens Coding Class univers

Læs nyheder om Coding Class